• معاونت اداری مالی

حسن اصغر پور شیران سرپرست معاونت اداری مالی 

    معاونت اداری مالی      

 مدرس دانشگاه.

دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه.

 سوابق:

- مدرس دبیرستانهای اردبیل.

- مسئول ارزیابی عملکرد ،درآموزش پرورش استان اردبیل.

- گزینش حراست ، در آموزش پرورش استان اردبیل .

- معاونت برنامه ریزی ونیروی انسانی ناحیه 2آموزش وپرورش .

- مدیر حراست  اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین .

-25 سال سابقه .