تلفن ثابت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

04533232664

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل

آقای سید ناصر اسحاقی 

04533233797

معاون امور اداری و مالی

آقای علی  انصاری

04533230878
معاون هنری و سینمایی
آقای مهدی حمیدی

04533230873

معاون امور فرهنگی و هنری

آقای توحید بلورساز

04533223500

رییس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی مشگین­ شهر

آقای محمد رستمی

04533225370

رئیس اداره فرهنگ ­و ارشاد اسلامی پارس­ آباد

آقای یوسف روزگاری

04533923225

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوثر

آقای سعید معصومی

045334224091

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلخال

آقای خرم اشرفی

04533226572

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نمین

آقای رحمان زمانی

04523823724

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیر

آقای ولی عیدی

04538228764

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیله­ سوار

آقای حسین حیدری

04536241333

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمی

آقای محب اله فتاحی

04532224515
سرپرست انمایندگی فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان سرعین
آقای داریوش سفیدی
04533230874
مدیرروابط عمومی 
آقای سعید نوریان