رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیله سوار:

آدرس سایت: bilesavar.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: bilesavar@farhang.gov.ir

جناب آقای حسین حیدری

تلفن: 04528228764