رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمی:

آدرس سایت: germi.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: germi@farhang.gov.ir

جناب آقای محب ­اله فتاحی

تلفن: 04526241333