رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلخال:

جناب آقای سید احمد معصومی

آدرس سایت: khalkhal.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: khalkhal@farhang.gov.ir

نشانی:بلوار هفده شهریور

تلفن: 04524224091