سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین شهر:

جناب آقای حمداله علیپور

آدرس سایت:meshkinshahr.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی:meshkinshahr@farhang.gov.ir

تلفن: 04525223500