رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نمین:

آدرس سایت: namin.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: namin@farhang.gov.ir

جناب آقای محمد محمدی خانقاه

تلفن: 04523226572