رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نمین:

آدرس سایت: namin.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: namin@farhang.gov.ir

جناب آقای رحمان زمانی 

تلفن: 04532328712