رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارس آباد​:

آدرس سایت:parsabad.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: parsabad@farhang.gov.ir

جناب آقای یوسف روزگاری

تلفن: 04527225370