برنامه ها و حمایت از اجرای فعالیت های سینمایی و سمعی و بصری استان اردبیل