ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با سیدناصر اسحاقی - مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل