• فراخوان واگذاری مدیریت مجتمع فرهنگی دیجیتال فدک اردبیل