• عملکرد حراست در نمایشگاه کتاب

حضور همکاران حراست اداره کل در یازدهمین نمایشگاه کتاب اردبیل

 


عکس حراست 
 


عکس حراست  
 

عکس حراست   

عکس حراست    

           


مانور اطفاء حریق نیروهای حفاظت فیزیکی وخدماتی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اردبیل در مواقع بحران


عکس حراست

عکس حراست
عکس حراست
عکس حراست

عکس حراست   

عکس حراست 

عکس حراست