آموزشگاه آزاد سینمایی

براى بخش خصوصى ودولتى :

آموزشگاه آزاد سینمایى: به مکانى گفته می‏شود که براى تربیت و آموزش هنرجویان علاقه‏مند به یکى از رشته‏هاى سنیمایى و سمعى و بصرى ( عکاسى کارگردانى، فیلمنامه نویسى، بازیگر ی ، دوبلاژ، گریم یا سایر رشته ‏هاى فیلمسازى ) و اشاعه صنعت و هنر سینما و عکاسى، براساس ضوابط و شئون اسلامى تاسیس می‏شود .

شرایط متقاضى:

تابعیت جمهورى اسلامى ایران

معتقد به نظام جمهورى اسلامى ایران

متیدن به یکى از ادیان شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

داشتن اهلیت قانونى و نداشتن اشتهار به فساد اعتیاد

نداشتن محکومیت کیفرى که موجب سلب حقوق اجتماعى شود .

داشتن پایان خدمت وظیفه عمومى یا معافیت دا یم

داشتن مدارکى دال بر احراز سابقه فعالیت فرهنگى هنرى

داشتن حداقل مدرک کارشناسى با معادل آن

دست کم 25 ساله ومتأهل باشد.

مدارک لازم:

رون و شت از همه صفحات شناسنامه

رونوشت آخرین مدرک کارشناسى

10 × × قطعه عکس 3*4 تمام رخ

رونوشت برگه پایان خدمت

تاییدیه ‏هاى اماکن، نداشتن اعتیاد و سوء پیشینه

اعلام برنامه ‏هاى آموزشى، شامل طرح دروس مصوب رشته ‏هاى مختلف آموزش سینمایى، منابع آموزشى، مدت دوره، سیستم نمره ده دهى، ساعات آموزشى، تجهیزات و امکانات لازم، اساتید، پایان دوره و...

برگ مدرسان داراى مدرک تحصیلى کارشناسى سینما یا هنر یا در صورت نداشتن مدرک دانشگاهى باید صلاحیت علمى و تدریس آن‏ها از سوى مرکز تأیید شود .

معرفى مدیر آموزش در صورتیکه متقاضى مدرک کارشناسى مرتبط با رشته ‏هاى سینمایى وهنرى را نداشته باشد

 مدارک لازم براى مدیر آموزش :

 رونوشت همه صفحات شناسنامه

رونوشت آخرین مدرک تحصیلى

سوابق مستند و مستدل آموزشى و حرفه‏اى

ده قطعه عکس

مدارک لازم براى شخصیت حقوقى

رونوشت اساس نامه، مجمع عمومى، روزنامه رسمى و آخرین تغییرات

محل مراجعه

امورسینمایی وسمعی وبصری – اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی

 شرایط و ضوابط تاسیس شعبه آموزشگاه هاى آزاد سینمایى :

همه آموزشگاههاى آزاد سینمایى مى‏توانند با شرایط ذیل شعبه تاسیس کنند .

داشتن مجوز دائم دوساله

تعیین ومعرفى مدیر آموزش براى اداره کردن شعبه مورد نظر

معرفى مدرسان دوره

معرفى منابع تدریس

تأیید مکان آموزشگاه توسط کارشناسان اداره کل متبوع

محل مراجعه:

امور سینمایى و سمعى و بصرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى