تجهیزات دریافت ماهواره برای سازمان های داخلی

      مراحل صدور مجوز :

درخواست کتبی

بررسى و صدور موافقت نامه شامل: پرسشنامه و مجوز موقت

استعلام از اداره کل اطلاعات در مورد صلاحیت‏هاى فنى و امنیتى استفاده کننده و تجهیزات

صدور مجوز و اعلام آن نیروى انتظامى

بازدید از سازمان دریافت کننده مجوز

محل مراجعه:

امور سینمایى و سمعى و بصرى

نشانى :خیابان مطهرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى