فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

      فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی: به مکانى اطلاق میشود که در آن محصولاتی نظیر نوار ویدئو و نوار کاست ، dvd  ، vcd     ، نشریه و کتاب به علاقمندان عرضه میشود .

مدارک لازم :

ارایه برگ درخواست کتبى

رونوشت از تمامى صفحات شناسنامه

رونوشت آخرین مدرک تحصیلى

رونوشت برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم

تصویر اجاره نامه محلى فعالیت یا رونوشت سند مالکیت

چهار قطعه عکس 3*4

ارایه برگ تائیدیه عدم سوء پیشینه کیفرى

ارایه برگ تائیدیه عدم اعتیاد

ارایه برگ تائیدیه امکان عمومى

تکمیل تعهدنامه

پس از انجام مراحل فوق و در صورت تائید کارشناسان امور سینمایى و سمعى و بصر ى اداره کل متبوع و در صورت کسب امتیازات لازم و نیز برخوردارى از سهمیه اعلام شده، فرد متقاضى به یکى از نمایندگی هاى موسسه رسانه‏ هاى تصویرى وزارت متبوع در استان‏ براى عقد قرار داد معرفى میگردد.

محل مراجعه :

امور سینمایى و سمعى و بصیرى - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان

تلفنهاى تماس:53و 2231443 داخلى 226و225