کارت مدیریت سینماها

مدارک لازم :

  تقاض ا ى کتبى مالک سینما مبنى بر صدور کارت مدیریت براى فرد واجد شرایطى که بدین منظور از جانب او معرفى می‏شود به نضمام مدارک مشروحه ذیل که باید به دبیرخانه اداره کل تحویل بدهد .

تصویر برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکى فرد معرفى شده .

تصویر آخرین مدرک تحصیلى فرد معرفى شده .

برگ نداشتن اعتیاد و نداشتن سوء پیشینه .

شش قطعه عکس برقى جدید 4*3 از مدیر سینما

تأیید صلاحیت فردى و اخلاقى مدیر معرفى شده از سوى اداره نظارت بر اماکن عمومى نیروى انتظامى و نیز مدارک لازم براى تمدید کارت مدیریت سینما به شرح ذیل :

تقاضاى کتبى مالک سینما به انضمام مدارک ذیل به دبیرخانه اداره کل تحویل داده شود .

دو قطعه عکس برقى جدید 4*3 از مدیر

اصل کارت مدیریت سینما صادر شده در قبل

 محل مراجعه:

امور سینمایى و سمعى و بصرى