موسسات و شرکت های تولید فیلم های سینمایی

     

شرایط عمومى و اختصاصى متقاضى :

اعتقاد به مبانى دین مبین اسلام یا یکى از ادیان شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

تابعیت ایرانى

دست کم داشتن مدرک تحصیلى کارشناسى در رشته‏هاى مرتبط با سینما

داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکى

داشتن سوابق تجربى در زمینه تهیه و تولید و توزیع فیلم‏هاى سینمایى و داشتن مدارک معتبر در این زمینه .

نداشتن اشتهار به سوابق سوء مالى و نداشتن ورشکستگى به تقصیر

نداشتن سوء پیشینه کیفرى، نداشتن اعتیاد و تائید صلاحیت‏هاى اخلاقى و فردى متقاضى ز سوى مراجع ذیصلاح در اداره نظارت بر اماکن عمومى نیروى انتظامى

در استخدام رسمى اداره‏ها و سازمان‏هاى دولتى نباشد .

  شرایط اختصاصى متقاضى :

تهیه کنندگان فیلم که در زمان تحویل درخواست تأسیس شرکت دست کم در سه فیلم ایرانى پنجاه درصد سرمیه گذارى کرده باشند .

سه نفر از حرفه‏هاى : مدیر تولید، فیلمنامه نویس ، مدیر فیلمبردارى، بازیگر نقش اول، تدوینگر، طراح صحنه، چهره پرداز و تهیه کننده فیلم‏هاى سینمایى که در حرفه خود پنج سال سابقه فعالیت با تأیید خانه سینما داشته باشند م ى توانند متقاضى تأسیس شرکت یا مؤسسه تولید و توزیع فیلم‏هاى سینمایى باشند مشروط بر این که مدیر عامل معرفى شده از بین سه نفر یاد شده در حرفه‏هاى فوق دست کم در تهیه و تولید سه فیلم سینمایى تا 25% مشارکت کرده باشد .

 مدارک لازم:

الف - تقاضانامه تأسیس مؤسسه یا شرکت

ب - تصویر همه صفحات شناسنامه متقاضى

ج - تکمیل ف رم‏هاى مشخصات مدیر عامل و اعضاى هیئت مدیره شرکت یا مؤسسه

د- دو قطعه عکس جدید 4*3 از متقاضى

ه - تصویر برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکى

و - تصویر آخرین مدرک تحصیلى متقاضى

ز - یک نسخه از اساس نامه شرکت یا مؤسسه مورد نظر براى بررسى و اعلام نظر کارشناسى در خصوص شرح فعالیت‏ها و تأیید نهایى و اعلام به اداره کل ثبت شرکت‏ها براى ثبت قانونى شرکت یا مؤسسه مورد نظر

 مراحل گرفتن مجوز :

الف - در صورتى که متقاضى شرایط لازم براىتأسیس شرکت یا مؤسسه و تولید و توزیع فیلمهاى سینمایى را داشته باشد باید تقاضاى کتبى خود را با مدارک لازم به دبیرخانه اداره کل نظارت و ارزشیابى تحویل دهد .

ب - شوراى مربوطه، مدارک و سوابق و صلاحیت هعاى فنى و تخصصى متقاضى را بررسى و نظر کارشناسى را اعلام مى‏کند .

ج - استعلام‏هاى لازم براى صدور نداشتن سوء پیشینه کیفرى و نداشتن اعتیاد و در نهایت بررسى و صدور تأیید صلاحیت متقاضى از طریق مراجع ذى صلاح صورت مى‏گیرد .

د - یک نسخه از اساس نامه شرکت یا مؤسسه مورد نظر، پس از بررسى‏هاى لازم و تأیید نهایى مهمور به مهر اداره کل، براى اقدامات قانونى ثبت مؤسسه یا سرکت مذکور به اداره کل ثبت شرکت‏ها ارسال مى‏شود .

 ه - پس از پایان مراحل فوق و درج آگهى ثبت شرکت یا مؤسسه، متقاضى باید یک نسخه از اعلامیه مندرج در روزنامه رسمى کشور در این زمینه را به اداره‏کل تحویل دهد .

و - در صورت تأیید صلاحیت متقاضى از سوى مراجع و نیز تأیید مکان فعالیت از لحاظ فیزیکى  و انتظامى و ثبت قانونى شرکت یا مؤسسه مذکور، مجوز فعالیت آن براى مدت دو سال ص ا در می‏شود.

 محل مراجعه جهت راهنمایی بیشتر:

امور سینمایى و سمعى و بصرى - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى

نشانى تهران : میدان بهارستان - خیابان کمال الملک – وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی – معاونت امورسینمایی – اداره کل نظارت وارزشیابی – اداره امور اتحادیه ها و انجمنهای فرهنگی وسینمایی م سمعی وبصری – اتاق 307