سالن نمایش فیلم

     سالن نمایش : به سالنى گفته می‏شود که براى نمایش فیلم آماده شده است و داراى ویژگى‏هاى ساختمانى، تأسیساتى و تجهیزاتى مناسب این فعالیت باشد .

( از جمله پرده نمایش، معمارى مناسب از لحاظ دید اطاقک آپارات، سیستم آگوستیک و غیره )

تقاضاى کتبى مالک سینما

تصویر از همه صفحات شناسنامه مالک سینما

عکس برقى جدید 4*3 مالک سینما (12 قطعه )

تصویر سند مالکیت سینما و نیز اصل سند براى تطبیق و برابر اصل کردن( یک برگ )

توجه: در صورتى که سینما شراکتى باشد داشتن وکالت ت ام یا شراکت نامه الزامى است .

یک نسخه از آخرین صورت جلسه اعضاى کمیسیون بند 5 آیین نامه سالن‏هاى نمایش فیلم و طرز کار آن‏ها براى تأیید ایمنى و درجه بندى سینماى مورد نظر .

مدارک لازم براى تمدید پروانه سالن نمایش فیلم :

  تقاضاى کتبى مالک سینما مبنى بر تمدید فعالیت

سه نسخه تصویر از همه صفحات شناسنامه مالک سینما

دو قطعه عکس برقى جدید 4*3

اصل پروانه سالن نمایش فیلم که پیش از این براى سالن مذکور صادر شده است .

اصل و یک نسخه تصویر سند مالکیت سینما

محل مراجعه :

امور سینمایى و سمعى و بصرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى

تلفنهاى تماس:53و 2231443 داخلى 225 و 226