شرکت ها یا موسسات تولید فیلمهای ویدیویی

     

  شرایط عمومى و اختصاصى متقاضى:

اعتقاد به مبانى دین اسلام یا یکى از ادیان شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

دا شتن تابعیت ایرانى

داشتن مدرک تحصیلى کارشناسى در رشته امور سینمایى ( کارگردانى ) یا داشتن مدارک تجربى معادل آن در زمینه‏هاى تهیه و ساخت فیلم و برنامه‏هاى تلویزیونى و سینماى تجربى

مدیر عامل باید دست کم 25 ساله باشد .

داشتن برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکى معتبر

دارا بودن تجربه و سوابق کارى مفید در امر تولید فیلم‏ها و برنامه‏هاى ویدیویى و تحویل مدارک در این زمینه

نداشتن اشتهار به سوابق سوء مالى و نداشتن ورشکستگى به تقصیر

نداشتن سوء پیشینه و نداشتن اعتیاد به تأیید مراجع ذى صلاح

 تأیید صلاحیت‏هاى اخلاقى و فردى متقاضى و محل فعالیت شرکت یا مؤسسه مورد نظر از لحاظ ترافیکى و انتظامى از سوى اداره اماکن عمومى نیروى انتظامى

مدیر عامل شرکت یا مؤسسه تولید برنامه‏هاى ویدیویى در مقطع ارایه درخ واست نباید کارمند رسمى شاغل در اداره‏هاى دولتى باشد و نیز هم زمان نمى‏تواند مسئولیت مدیر عاملى دو مؤسسه تولید برنامه‏هاى ویدیویى را داشته باشد .

مدارک لازم :

تصویر از همه صفحات شناسنامه متقاضى

تکمیل برگه مشخصات فردى مدیر عامل و اعضاى هیئت مدیره و ذکر سوابق کارى

دو قطعه عکس جدید 4*3 از مدیر عامل و اعضاى هیئت مدیره

تصویر برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکى مدیر عامل و اعضاى هیئت مدیره

تصویر آخرین مدرک تحصیلى مدیر عامل و اعضاى هیئت مدیره

ارایه یک نسخه اساس نامه شرکت یا مؤسسه مورد نظر

تقاضانامه تأسیس مؤسسه یا شرکت به انضمام مدارک مشروحه بالا

  مراحل گرفتن مجوز:

متقاضى باید تقاضاى تأسیس مؤسسه و صدور مجوز شرکت یا مؤسسه را با مدارکى که در بالا ذکر شد به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى تحویل دهد .

بررسى صلاحیت‏هاى فنى و تخصصى متقاضى از سوى کارشناسان مربوطه به اداره کل متبوع و سپس اعلام نظر کارشناسى

معرفى متقاضى به مراکز ذى صلاح براى بررسى و صدور برگ نداشتن اعتیاد و نداشتن سوء پیشینه

استعلام از اداره اماکن عمومى نیروى انتظامى براى بررسى صلاحیت‏هاى فردى و اخلاقى متقاضى و وضعیت ترافیکى و انتظامى محل فعالیت شرکت یا مؤسسه مورد نظر

ارسال یک نسخه از اساس نامه مورد تأیید شرک ت یا مؤسسه، ممهور به مهر اداره کل متبوع ، به اداره کل ثبت شرکت‏ها براى اقدامات قانونى لازم در زمینه ثبت محل مراجعه

امور سینمایى و سمعى و بصرى - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى