صدور مجوز ساخت سینما و مجموعه های فرهنگی - سینمایی و تجاری

     

مدارک لازم :

متقاضى احداث سالن‏هاى نمایش فیلم و مجموعه‏هاى فرهنگى، سینمایى باید پس از انتخاب زمین مورد نظر با ابعاد و متراژ و شرایط ( آیین نامه سالن‏هاى نمایش فیلم و طرز کار آ ن‏ها ) مدارک ذیل را با درخواست کتبى خود به اداره کل متبوع ت حویل دهد .

تصویر سند مالکیت زمین مورد نظر یا سند قابل قبول کمیسیون بند دو آیین نامه سالن‏هاى نمایش فیلم و طرز کار آن‏ها .

عکس 4*3

کروکى و نقشه 12000 زمین مذکور ممهور به مهر شوراى منطقه مربوطه

نامه شهردارى و اداره شهرسازى منطقه مبنى بر تعیین نوع کاربرى زمین مورد نظر

تصویر از همه صفحات شناسنامه

تعهدنامه کتبى مت ق اضى درهامش نقشه یاد شده مبنى بر تغییر ندادن کاربرى زمین از ساخت به سینما به محلى دیگر

تصویر آخرین مدرک تحصیلى متقاضى

گواهى نداشتن اعتیاد و نداشتن سوء پیشینه کیفرى

تصویر کارت پایان خدمت

تکمیل سه برگ پرسشنامه که در اختیا متقاضى قرارمى‏گیرد .

تحویل طرح توجیهى ساخت سینما

تذکر: اکنون اولویت با پروژه‏هاى ساخت سینماهاى ممتاز و درجه یک است .

 مراحل اجرایى صدور مجوز:

پس از تحویل مدارک فوق و تکمیل پرسشنامه‏ها از سوى متقاضى و دادن اطلاعات لازم درباره موقعیت زمین، ظرفیت سالن نمایش، درجه سینما و... اعضاى کمیسیون بند 2 از زمین مورد نظر بازدید و در صورتى که شرایط و موقعیت مکانى زمین معرفى شده برابر شرایط مندرج در آیین نامه یاد شده باشد، یروانه فعالیت مرحله اول از سوى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان، صادر و به متقاضى تحویل مى‏شود .متقاضى پس از طى مراحل فوق موظف است حداکثر ظرف مدت پنج ماه یک دوره کامل از نقشه‏ها و طرحهاى اجرایى ساختمان را شامل: جزئیات ساختمانى، محاسبات فنى، نما و تزیینات و نیز سایر اطلاعا ت مورد لازم، براى طرح در کمیسیون بند 5 آیین نامه ذکر شده، به اداره کل متبو ع تحویل دهد .   اعضاى کمیسیون بند 5 آیین نامه سالن‏هاى نمایش فیلم و طرز کار آن‏ها متشکل از کارشناسان خبره شهردارى، استاندارى، آتش نشانى، مشکن و شهرسازى، فرهنگ و ارشاد سلامى و نیروى انتظامى نقشه‏هاى مذکور را بررسى و ضمن امضاى نقشه‏ها، صورت جلسه‏اى تنظیم مى‏کنند و یک نسخه از آن را به متقاضى تحویل مى‏دهند . داره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان با توجه به موارد فوق یک نسخه از نقشه‏هاى تأیید شده از سوى کمیسیون بند 5 را ممهور به مهر اداره براى صدور پروانه ساختمانى به شهردارى ارسال مى‏کند .چنانچه درمدت 8م اه پس از صدور پروانه مرحله دوم که بعد از تأیید نقشه‏هاى ساختمانى و اعلا م نظرکارشناسی کم ی سیون بند 5 صورت مى‏گیرد، متقاضى عملیات ساختمانى پروژه مذکور را شروع نکندپروانه‏هاى مرحله اول و دوم از درجه اعتبار ساقط مى‏شو د پس ازپایان عملیات اختمانى و تکمیل و تجهیز سینما و نصب تجهیزات فنى آکوستیک و... متقاضى باید گواهى شهردارى منطقه، مبنى بر پایان کار ساختمانى پروژه مذکور را به اداره کل متبوع تحویل دهد تا هماهنگى‏هاى لازم براىبازدید کمیسیون بند 5 صورت گیرد و در صورت تأیید صدور پروانه سالن نمایش، به امور سینمایى تحویل دهد .

 

اعضاى کمیسیون بند 5 از ساختمان سینما بازدید مى‏کنند و تجهیزات فنى و ایمنى و اطفاى حریق را بررسى مى‏کنند در صورت تطبیق با نقشه‏هاى تأیید شده قبلى رعایت دقیق مقررات و ضوابط و موارد مطروحه در آیین نامه سالن‏هاى نمایش فیلم، طرز کار آن‏ها ، نبود نقص در تجهیزات و مراعات صورت جلسه تنظیمى قبلى ایمنى محل را تأیید مى‏کنند ؛ سپس سینما را مطابق شرایط اعلام شده در آیین نامه مذکور درجه بندى مى‏کنند، صورت جلسه‏اى تنظیم مى‏کن ن د و یک نسخه از آن ا به مالک سینما ابلاغ مى‏شود . اداره کل نظارت و ارزشیابى، پس از طى مراحل فوق، براى صدور پروانه سالن نمایش فیلم و بهره بردارى از آن اقدام مى‏کند . گفتنى است از سال 78 همه مجوزهاى ساخت سینما بر اساس مفاد آیین نامه تبصره 30 و ماده 161 قانون برنامه سوم توسعه صادر مى‏شود و ظرفیت این سالن‏ها نباید از 180 صندلى کم‏تر و از 400 صندلى بیش‏تر باشد .

محل مراجعه:

امور سینمایى و سمعى و بصیرى

تلفنهاى تماس:53و 2231443 داخلى 226 و 225