شرایط و نحوه استفاده از بیمه تامین اجتماعی

مدارک لازم :

درخواست کتبی

تکمیل فرم مربوطه وتائید ان توسط یکی از انجمنهای فرهنگی وهنری استان

دوقطعه عکس 4*3

ارایه سوابق وتجارب فرد متقاضی

رونوشت تمام صفحات شناسنامه متقاضی وافراد تحت پوشش

ارایه تصاویرمربوط به فعالیتهای فرهنگی وهنری (کتاب ، پوستر ، بروشور ، کاست ، فیلم و.... )

تبصره 1 - متقاضی بایستی حداقل ازسه سال سابقه فعالیت موثر در یکی از رشته های فرهنگی و هنری برخوردار باشد.

تبصره 2- متقاضی نبایستی تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و....... باشد.

محل مراجعه

ا مور نمایش - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اردبیل