انتشار نوار

مدارک لازم :

ارایه برگ تصویب اشعار ( اشعار باید به تائید انجمن شعر و ادب استان برسد )

ارایه سه حلقه نوار از اثر

تکمیل برگ درخواست و ارایه نظریه کارشناسان موسیقى انجمن موسیقى

محل مراجعه :

انجمن موسیقى استان

نشانى: اردبیل - بالاتر از میدان بسیج - مجتمع فرهنگى و هنرى فدک