اجرای موسیقی در سفره خانه های سنتی

 مدارک لازم : ارایه موافقت نامه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 ارایه درخواست کتبى با امضاء مدیر سفره خانه ارایه اسامى و تصاویر شناسنامه اعضاى گروه اجرایى

 عکس 4 * 3 یک قطعه از اعضاى گروه اجرایى

 ارایه تصویر پروانه فعالیت سفره خانه ( جواز کسب تکمیل برگهاى مربوطه در انجمن موسیقى )

 محل مراجعه :

 انجمن موسیقى استان

 نشانى: اردبیل - خیابان امام ( ره ) - بلوار استقلال - بالاتر از میدان بسیج - مجتمع فرهنگى و هنرى فدک اردبیل