دوره های علمی کاربردی

     هدف از تدوین این رویه تشریح فرآیند اجراى دوره‏ هاى بلندمدت عالى بمنظور ارتقا ی در انتقال دانش کار، ایجاد مهارت‏ها، افزایش بهره ورى، ارتقاى معلومات شاغلان و داوطلبان بخش آزاد و نیز رشد استعدادهاى بارز حرف گوناگون است . اجراى دوره ‏هاى آموزش عالى علمی کاربردى ( بلند مدت در مقاطع کاردانى ، کارشناسى و کارشناس ارشد رشته‏ هاى فرهنگى و هنرى ) در سطح کشور قابل اجرا است .

وضعیت حقوقی : مراکز مجرى دوره ‏هاى عالى علمی کاربردى باید یکى از واحدهاى فرهنگى ، موسسات فرهنگى و هنرى، سازمانها و معاونتهاى وزارت متبوع و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان باشد .

شرایط و ضوابط :

نمایندگان دانشگاه جامع علمى کاربردى مرکزنوسازی وتحول اداری و اداره کل متبوع بر حسب مورد از مراکز متقاضى بازدید می کنند .

مراکز متقاضى باید از نظر جغرافیایى در مکان مناسب و قابل دسترسى بوده و از بافت محلى متناسب با محیط آموزش برخوردار باشد .

محل آموزش تا پایان دوره آموزشی باید در اختیار و ترجیحاً در تملک متقاضى بوده و نیز تائید اى مبنى بر فعالیت آموزشی را از مراجع ذیصلاح داشته باشند که در صورت استیجارى بودن تا پایان دوره آموزشی قابل تمدید باشد .

سرانه کل فضاى آموزشى حداقل 1000 متر مربع براى 100 نفر دانشجو در نظر گرفته شده و به ازاى هر یک نفر دانشجوى اضافه شده مساحت آن به متراژ 4 مترمربع افزایش یابد .

سرانه فضاى کلاسها براى هر فراگیر 1/5 متر مربع است .

کلاسها از نظر فیزیکى باید داراى وسایل تهویه و تجهیزات آموزشى و بدور از آلودگى صوتى باشد .

مراکز متقاضى باید داراى کتابخانه مجهز و مطابق با ظرفیت پذیرش و نیز در صورت جذب ا فراد غیر بومى مجهز به خوابگاه و امکانات رفاهى دیگر باشد .

مراکز متقاضى با توجه به استاندارد هر رشته باید داراى نرم‏ افزار و سخت‏ افزار و تجهیزات آموزشى و ادارى باشد .

تابلوى سر در، مهر و سربرگهاى مراکز متقاضى باید طبق فرمت ابلاغى مرکز برنامه ریزى و آموزش نیروى انسانى باشد .

 سایر شرایط شامل حداقل مدرک تحصیلى رئیس مرکز، ویژگیهاى معاونین آموزشى و ادارى - مالى و استادان در زمان درخواست به متقاضیان اعلام خواهد شد .

مدارک لاز م :

درخواست کتبى به انضمام آگهى ثبت شرکتها و موسسات آموزشى و فرهنگى و هنرى در روزنامه رسمى

ارایه اساسنامه موسسات فرهنگى و هنرى به انضمام آگهى ثبت شده در روزنامه رسمى

ارایه تصویر مجوز فعالیت صادر شده

تکمیل و ارایه برگ درخو است مجوز برگزارى دوره ‏هاى بلند مدت علمى کاربردى

تکمیل برگ مشاهده و امکان سنجى توسط کارشناسان اداره کل متبوع

ارایه تصویر پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم براى همه کادر آموزشی و مدیران گروههاى آموزشى

ارایه تصویر شناسنامه براى کلیه کادر آموزشی و مدیران گروهها

ارایه تصویر آخرین مدرک تحصیلى براى کلیه کادر آموزشی و مدیران گروهها

 ارایه تصویر شناسنامه و حکم کارگزینى عضویت هیئت علمى براى مدرسان و مدیران گروهها

ارایه تصویر آخرین مدرک تحصیلى مدرسان

تکمیل و ارایه برگ تعهدنامه براى مجریان دوره ‏هاى بلند مدت علمى - کاربردى

ارایه تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت مکان آموزشى

   محل مراجعه :

واحد آموزش - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اردبیل

تلفنهای تماس :2231453 و2231443 داخلی 204