دوره های مهارت آموزش کار دانش

    

دفترآموزش وتوسعه فعالیتهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مراکزی که مجوز تاسیس موسسات فرهنگی هنری ،آموزشی آموزشگاههای آزاد هنری و سینمایی و هنرستانهای کار دانش دولتی یا غیر دولتی را از سازمان آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده باشند، مجوز برگزاری دوره های مصوب کار دانش را با توجه به مراجع و مستندات ارا یه شده اعطا می نماید .

شرایط صدور مجوز

الف ) وضعیت حقوقی :

متقاضیان دوره های مهارت آموزی کاردانش باید مجوز تاسیس یکی از واحدهای فرهنگی ، آموزشی و هنری ذیل را داشته باشند :

1 - هنرستانهای کار دانش در بخشهای دولتی و غیر دولتی

  2- موسسات فرهنگی و هنری که فعالیتهای آموزشی در اساسنامه آنها درج شده باشد .

3- آموزشگاههای آزاد هنری و سینمایی دارای مجوز تاسیس از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که در اساسنامه آنها فعالیتهای آموزشی قید شده باشد .

4- کانونها ، انجمن ها ، بنیاد ها و سایر مراکز فرهنگی و هنری که مجوز لازم را بادرج فعالیتهای آموزشی در اساسنامه خود از اداره کل متبوع دریافت کرده باشد .

ب) فضای آموزشی :

1- مراکز متقاضی از نظر جغرافیایی بایستی در مکانی مناسب قرار گرفته و از قابلیت دسترسی وبافت محلی متناسب با محیط آموزشی برخوردار باشند .

2 - مکان آموزشی باید مستقل بوده و فاصله آن با واحد مشابه مطابق با معیارهای متعارف داری همان مجوز با تشخیص کارشناسان مربوطه باشد .

3- مساحت ساختمان برای هر نوبت آموزشی برای هر فراگیر 4 متر مربع و در هر صورت کل زیر بنا نباید کمتر از 200 متر مربع باشد .

4- سرانه فضای آموزشی ( مساحت کلاس ) برای هر فراگیر 2 متر مربع است .

5 - کلاسها باید دارای نور مناسب ، وسایل تهویه مناسب و به دور از آلودگی صوتی باشد .

6 - سرانه فضای کارگاهها ( مساحت هر کارگاه ) برای هر فراگیر 5/2 متر مربع و حداقل 40 متر باشد .

7- تجهیزات آموزشی مطابق با استانداردهای آموزشی فراهم شده باشد .

8 - مکان آموزشی باید دارای سرویس بهداشتی ، نمازخانه ، کتابخانه و در صورت امکان بوفه مناسب با تعداد دانش آموزان باشد .

ج ) شرایط مدیر :

1 - مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ترجیحا“ در یکی از رشته های مدیریتی یا آموزشی باشد .

2- مدیر مرکز متقاضی از سوی هیئت موسس معرفی شده و در برابر همه دستورالعملهای اجرایی پاسخگو باشد .

3- مدیرمرکز متقاضی بایستی حداقل پنج سال سابقه مدیریتی یا آموزشی داشته باشد .

4 - مدیر مرکز متقاضی باید ویژگیهای اخلاقی ظاهری متناسب با محیط آموزشی را دارا باشد .

شرایط مربیان و مدرسان :

مربیان و مدرسان باید داراى مدرک تحصیلی لیسانس یا درجه معادل هنرى باشند و در صورت داشتن مدرک تحصیلى فوق دیپلم در رشته مربوطه حداقل 5 سال سابقه کار تدریس داشته باشند .

تبصره: در رشته هایى که ادامه تحصیل مربیان در دانشگاه مقدور نباشد و یا در شهرهایى که مربیان مدارک دانشگاهى مورد نظر را نداشته باشند، می‏توان از مربیانى استفاده کرد که داراى درجه بندى یا گواهى مهارت از طرف مراجع ذیصلاح باشند .

ه ) سایر شرایط :

متقاضى می‏تواند حداکثر سه استاندارد مهارتى هم خانواده را در یک مرحله درخواست نماید.

اعطاى مجوز از ابتداى هر سال تا پایان تیر ماه همان سا ل صورت میگیرد، به استثناى هنرستاهاى دولتى که تا پانزدهم مرداد ماه همان سال مهلت دارند .

مدارک لازم :

ارایه تصویر مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنرى یا آموزشگاه سینمایى وسعى و بصرى

ارایه معرفى نامه از ادارات یا سازمانهاى وابسته به آموزش و پرورش براى هنرستانهاى دولتى یا غیر انتفاعى

ارایه تصویر اساسنامه موسسات فرهنگى، هنرى که به تائید مراجع ذیربط رسیده باشد .

ارایه تصویر مجوز صادر شده براى فعالیت موسسات فرهنگى و هنرى به انضمام تصویر آگهى ثبت شرکتها در روزنامه رسمى .

ارایه برگه تکمیل شده مشاهده و امکان سنجى ( توسط کارشناسان اداره کل متبوع در حین بازدید )

ا رایه تصویر مجوز تاسیس هنرستانهاى غیر انتفاعى

تکمیل برگ درخواست توسعه و راه اندازى رشته‏ هاى مهارت آموزى کار دانش

تکمیل برگ ویژه مشاهده و امکان سنجى

ارایه تعهدنامه مجریان دوره‏هاى مهارتى کار دانش

ارایه تصویر آخرین مدرک تحصیلى مدیر واحد آموزشى ( حداقل لیسانس مرتبط با رشته‏ هاى درخواستى و ترجیحاً رشته ‏هاى مدیریتى )

ارایه تصویر آخرین مدرک تحصیلى مدرسان ( حداقل لیسانس و یا درجه معادل هنرى و 5 سال سابقه فعالیت )

ارایه برگ مشخصات کامل مدرسان

ارایه تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت مکان آموزشى

محل مراجعه :

واحد آموزش - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اردبیل 

تلفنهاى تماس: 2231443 و 2231453 داخلی 204