کتابخانه های عمومی مساجد

    

برخوردارى از سهمیه تعیین شده

کسب حداقل درجه برابر ضوابط ابلاغ شده از ستاد عالى

پذیرش، تکمیل و تائید اساسنامه کانون

مدارک لازم :

ارزشیابی وضعیت مسجد وتکمیل شناسنامه ازنظر میزان ظرفیت وتوان بالقوه مسجد

تکمیل برگ مشخصات هیت امنای مسجد

تقاضانامه با امضاء امام جماعت ورئیس هیت امناء

تکمیل صورتجلسه ساماندهی

درخواست عضویت وصدور دفترچه خدمات فرهنگی

محل مراجعه :

دبیرخانه هیت نظارت برکانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان

تلفن تماس : 2242300