کتابخانه های عمومی غیر دولتی

براى اشخاص حقیقى و حقوقى

کتابخانه غیردولتى به کتابخانه‏اى گفته میشود که افراد حقیقى و حقوقى واجد شرایط براى استفاده همگان تاسیس و اداره می‏کنند .

مدارک لازم :

تقاضانامه کتبى موسس یا موسسان ( شخص یا اشخاص حقیقى و حقوقى )

معرفى یک نفر به منزله مدیر مسئول و نماینده تام الاختیار

تکمیل پرسشنامه

چهار قطعه عکس 3*4

گواهى پایان خدمت نظام وظیفه عمومى یا معافیت دایم

عدم سوء پیشینه کیفرى

تایید ساختمان کتابخانه از سوى کارشناسان امور کتابخانه‏ هاى استان

ارایه تائیدیه نظارت براماکن عمومی

 تبصره 1 :شهرداریها ،مساجد،موسسات آموزشی و فرهنگی باید با ارسال مدارک مجوز تاسیس کتابخانه عمومی دریافت کنند.

تبصره 2: موسس یا موسسان کتابخانه های غیردولتی باید یک نفر را که واجدشرایط باشد،بعنوان مدیرمسئول معرفی نمایند.

تبصره 3: مجوز موقت تاسیس کتابخانه عمومی غیردولتی شش ماهه تایکساله بوده و صدور مجوز دایم مشروط به تاییدیه و رضایت کتبى از سوى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان است .

شرایط ساختمان، فعالیت و کار

کتابخانه باید از فضاى مناسب برخوردار بوده و در صورت امکان از تجهیزات مناسب استفاده کند و چنانچه در جوار مجموعه فرهنگی در حال فعالیت باشد

باید ورودى آن جداگانه و محل رفت و آمد آن از سایر قسمتهاى مجتمع مجزا باشد .

داراى سالنهاى مطالعه مجز ا براى خواهران و برادران باشد .

مدیر مسئول کتابخانه موظف است ماهانه گزارش فعالیت کتابخانه رابه امور کتابخانه ‏ها ارسال نماید .

  محل مراجعه :

واحد امور کتابخانه‏ ها- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى اردبیل

تلفن تماس :2230873 و 53و2231443 داخلى 223