مجامع و گرد همایی ها

     

مدارک لازم :

ارایه درخواست کتبی با ذکر فهرست برنامه ها،نام سخنرانا ن وگروههای اجرایی هنری (نمایش ،موسیقی و...)

ارایه طرح تفضیلی برنامه شامل: هدف ومعیارهای طرح ، محدودیت جغرافیایی ، اشخاص حقیقی وحقوقی همکار دراجرای برنامه

تبصره 1: د ستگاههاى اجرایى استان به شرط ارایه درخواست کتبى یا امضاء مدیر یا یکى از معاونین و ذکر نوع مراسم و برنامه‏هاى قابل اجرا نیاز به ارایه طرح تف ض یلى ندارند .

رعایت کلیه شئونات اسلامی واخلاقی توسط مجریان مراسم الزامی است .

محل مراجعه:

روابط عمومى - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اردبیل

تلفن تماس: 2230874