موسسه فرهنگی و هنری

 موسسه فرهنگی و هنر ی : عبارت است از هر تشکیلاتی که از سوی افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند زمینه فرهنگی و هنری تاسیس میشود.

 شرایط متقاضیان حداقل سن متقاضیان بایستی 25برای متاهل ومجرد27 سال تمام باشد . داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجعه ذیربط داشتن صلاحیت علمی وتخصصی با تجارب کافی مناسب با موضوع فعالیت داشتن پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دا یم (برابر اصل) کپی کار ملی (پشت ورو) 4 قطعه عکس 4*3 عدم سوء پیشینه کیفری موثر به تائید مراجع مربوطه و برخورداری از حسن شهرت عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص کارشناسان اداره کل داشتن سابقه موثر و مفید در موسسات و مراکز فرهنگی

مدارک لازم :

ارا یه تقاضا نامه کتبی با ذکر اهداف و دلا یل تاسیس تکمیل نمودن فرم درخواست تاسیس و معرفی مدیر مسئول تکمیل فرم پرسشنامه مشخصات انفرادی ( برای همه اعضای هیئت موسس)

رونوشت از تمامی صفحات شناسنامه تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دا ی م ارا یه

اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ارا یه تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن ( مدرک کارشناسی یا بالاتر )

چهار قطعه عکس 4*3 ( جدید و پشت نویسی شده )

ارا یه یک نسخه از اساسنامه به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی

 محل مراجعه : واحد آموزش - اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان اردبیل تلفن تماس : 2231443 – 2231453 داخلی204