مسابقات فرهنگی و هنری

اشخاص حقوقى و حقیقى

مدارک لازم :

درخواست کتبى

تکمیل اطلاعات و سوابق شخصى حقوقى یا حقیقى

اعلام شرایط و چگونگى اجراى مسابقه ، موضوع و روش مسابقه معیارهاى انتخاب آثار برتر فرهنگى، محدودیت جغرافیایى محل برگزارى، نوع جوایز تعداد برندگان، زمان برگزارى، نحوه انتخاب برندگان، نحوه اعلام نتیجه و اهداى جوایز مشخصات داوران، معرفى فرد یا هیئت نظارت .

تضمین لازم براى اهداى جوایز :

ارایه سئوالات و برگه شرکت در مسابقه به ازاى هر عنوان نشریه که آگهى مسابقه در آن منتشر خواهد شد (  دو نسخه )

اشخاص حقیقى و حقوقى بدون دریافت وجه فقط در صورت تائید و کسب مجوز و با رعایت ضوابط، مجاز به برگزارى مسابقه خواهند بود .

 تبصره 1: گرفتن وجه از شرکت کنندگان در مسابقه به هر نحو ممکن ممنوع است. ( به استثناى موسسات فرهنگى، کانونهاى فرهنگى مساجد و موسسات خیریه که می‏توانند به منزله هدیه نقدى یا غیر نقدى در ازاى کالایى که در اختیار افراد قرار می‏دهند، وجه دریافت کنند . )

تبصره 2 : مجوز صادر شده صرفاً براى یک دوره خاص ارزش داشته و در صورت برگزارى مجدد ، کسب مجوز الزامى است .

تبصره 3 : موضوع مسابقه بایستى با توان علمى و عملى متقاضیان متناسب باشد .

تبصره4: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى می‏تواند در هر مرحله ‏اى از برگزارى مسابقه، چنانچه مغایر یا مفاد آئین نامه باشد، با برگزارى آن جلوگیرى نماید .

تبصره 5 : برگزار کنندگان موظفند حداکثر پس از یکماه از تاریخ برگزارى مسابقه، نتیجه را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اردبیل گزارش نمایند .

تبصره 6: چاپ هر گونه آگهى و خبر در خصوص برگزارى مسابقه در نشریات قبل از ارایه مجوز رسمى ممنوع است .

تبصره 7: چاپخانه ‏ها می‏توانند در صورت ارایه مجوز نسبت به چاپ و تکثیر آگهى و برگه سئوالات و فرمهاى مربوط به مسابقه اقدام نمایند. در غیر اینصورت چاپ هر گونه آگهى و فرم ممنوع است .

موضوعات مسابقات فرهنگى و هنرى:

مقاله نویسى، قطعه‏هاى دبى، داستان نویسى، خاطره نگارى، فیلمنامه نویسى خطاطى ، نمایشنامه نویسى، نقد نویسى، سرودن اشعار، خلاصه نویسى کتاب نقاشى ، طراحی طنز، کاریکاتور، مضامین علمى و ورزشی ، هنرهاى تجسمی و مسابقات مربوط به گزینش بهترین فیلم، محصولات چند رسانه‏ اى، اجراى موسیقى و سایر فعالیت های فرهنگی وهنری به تشخیص اداره کل متبوع .

محل مراجعه :

واحد روابط عمومى - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اردبیل

تلفن های تماس:2230874 و 53و 2231443 داخلى 201