چاپ آگهی های دولتی

شرایط و مدارک لازم برا ی چاپ آگهی ها ی

دولتی در مطبوعات محلی و سراسری

مدارک لازم

ارسال برگ تکمیل شده به منزله درخواست کتبی مهمور به مهر و امضای یکی از مسئولین دستگاههای اجرایی ( در صورت نبود برگه های مذکور ، نماینده ارگان متقاضی چاپ آگهی با ارا ی ه معرفی نامه کتبی و نمونه آگهی مورد نظر و با اطلاع کامل به واحد مربوطه مراجعه نمایند . )

جزئیات درخواست عبارت است از :

1- موضوع آگهی 2- تعداد نشریات مورد نظر برای چاپ آگهی

3- نوبت چاپ در هر نشریه 4- تاریخ چاپ آگهی 5- (تیتر ) عنوان موردنظربرای صفحه اول 6- انتخاب صفحه برای چاپ متن ا صلی آگهی

7- تعیین رنگ ، آرم و اندازه برای آگهی مورد نظر 8- ذکر محل پرداخت هزینه چاپ آگهی محل مراجعه

واحد چا پ و نشر – اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان اردبیل

تلفن تماس : 2231453 – 2231443 داخلی 228