مدارک لازم برای استفاده نشریات از وام تبصره 3

     

مدارک لازم

ارا ئه برگ درخواست کتبی

ارا ئه طرح توجیهی

ارا ئه تصویر پروانه فعالیت نشریه

ارا ئه گزارش فعالیت نشریه

تکمیل فرمهای مربوطه

محل مراجعه

واحد چاپ و نشر – اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان اردبیل

نشانی – خیابان شهید مطهری – ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

واحد چاپ و نشر

تلفن تماس : 2231443- 2231453 – داخلی 2 2 8