نشریه

    ( مجله ، روزنامه و بولتن )

مطبوعات: نشریات ی هستند که منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه ها ی گوناگون خبر ی ، اقتصاد ی ، اجتماع ی ، سیاس ی ، کشاورز ی ، فرهنگی دینی ،علمی ، فنی ،نظامی ، هنری ،ورزشی ونظایر اینها منتشر می شوند .

صاحب امتیاز : فرد ی است که جواز انتشار نشریه بنام او صادر شده است و بر سیاست گ ز ار ی و خط مش ی نشریه نظارت م ی کند .

شرایط متقاضیان انتشار نشریه :

عدم حجر و ورشکستگ ی به تقل ب و تقصیر

داشتن 25 سال تمام

داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاهی

تابعیت جمهور ی اسلام ی ایران

مسلمان وی ا از اقلیتها ی مذهب ی رسم ی باشد .

عدم اشتهار به فساد اخلاق ی و سابقه محکومیت کیفر ی

مدارک مورد نیاز

درخواست کتب ی با ا مضاء صاحب امتیاز

قطعه عکس 4*3

تصویر مدرک تحصیل ی به همراه اصل آن

سه نسخه از تمام صفحات شناسنامه

ار ای ه اساسنامه و آگه ی ثبت در روزنامه رسم ی کشور (برا ی متقاضیان حقوقی)

ار ایه مجوز کمیسیون انتشارات دولت ی ( برا ی موسسات دولت ی )

تصویر کارت انجام وظیفه خدمت عموم ی یا معافیت از خدمت

گواه ی عدم سوء پیشینه

گواه ی سابقه مطبوعات ی ( در صورت دارا بودن آن)

محل مراجعه

واحد مطبوعات – اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان اردبیل

تلفن تماس : 2231443و2231453