پروانه نمایندگی فروش مطبوعات ( دکه مطبوعاتی )

      دکه مطبوعات ی : مکانی است برای توزیع و عرضه جراید و مطبوعات محلی و سراسر ی . شرایط متقاض ی

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ارا ئه معرفی نامه از شرکت تعاونی توزیع کنندگان مطبوعات

دارا بودن حداقل سواد خواندن ونوشتن

عدم محکومیت کیفری

دایر بودن دکه

ارا یه تائیدیه از شهرداری

مدارک لازم

ارا ئه معرفی نامه از شرکت تعاونی توزیع کنندگان مطبوعات و درخواست کتبی

تصویر مدرک تحصیلی

تصویر تمام صفحات شناسنامه

تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت

پنج قطعه عکس 4*3

گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی عدم اعتیاد

 توضیح اینکه هر نماینده فروش یا توزیع نشریه به شرط ارا یه معرفی نامه می تواند نمایندگی چند نشریه را بر عهده بگیرد .

محل مراجعه

واحد مطبوعات – اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان اردبیل

تلفن تماس : 2231443 و2231453 – داخلی 239