شرایط استفاده نشریات از تجهیزات ماهواره ای

      شرایط و مدارک لازم

درخواست کتبی صاحب امتیاز برای دریافت مجوز استفاده از تجهیزات ماهواره ای

مجوز بهره برداری از تجهیزات ماهواره ای صرفا“ برای دفاتر نشریات صادر

می شود .

ذکر آدرس کامل دفتر نشریه الزامی است .

تکمیل فرمهای مربوطه

محل مراجعه

امور سینمایی و سمعی و بصری – اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان اردبیل

تلفن تماس : 2231453 – 22314 4 3 داخلی 226 و225