• شرایط صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

فایلهای مرتبط
شناسنامه:  chapeagahiashkhasegharedolati_215.pdf
نمودار:  chapeagahihayeashkhas_215.pdf


محل مراجعه:

واحد چاپ و نشر – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل

تلفن تماس: 2231443 داخلی118