میزخدمت حضوری

مجتبی عباسی پویا 

سعید زمانی

محل استقرار میز خدمت ورودی ساختمان اداره کل 

شماره تماس : 04533231443

میزخدمت شهرستان کوثر 

مهدی فیضی

محل استقرار میزخدمت :اتاق سمت راست از راهروی ورودی 

شماره تماس : 04532923225

میزخدمت شهرستان پارس آباد

رستم سروری جعفرلو

محل استقرار میزخدمت : اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان پارس آباد

 شماره تماس04532723632

میز خدمت شهرستان بیله سوار 

شهاب ملکی

شماره تماس :  04532828764

میز خدمت شهرستان نیر

رحمان زمانی 

شماره تماس :  04532283724

میزخدمت شهرستان سرعین

ولی عیدی

شماره تماس : 04532224515

 

میزخدمت شهرستان نمین

محسن کریمی

 شماره تماس :04532328712

میزخدمت شهرستان مشگین شهر

محمد جعفری

04532523500

 میزخدمت شهرستان گرمی 

ابراهیم مجیدی

04532642088

میزخدمت شهرستان خلخال

سیدمحمد نظیری

04532424091