درباره اداره کلدبیرخانه شورای پژوهشی

سعید نوریان مسئول دبیرخانه شورای پژوهشی

 

نوریان 

شماره تماس :137داخلی-04533231443

سعید نوریان مسئول دبیرخانه شورای پژوهشی

آدرس پست الکترونیکی :shora.ardebil@farhang.gov.ir