درباره اداره کلمعاون مطبوعاتی واطلاع رسانی

 

توحید بلورساز – سرپرست معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی

معاونت مطبوعاتی واطلاع رسانی اداره کل

شماره تماس :128داخلی-04533231443

مشخصات فردی:

متولد شهرستان اردبیل به تاریخ پانزده مرداد ماه سال پنجاه چهار دارای مدرک تحصیلی کارشناس ارشد رشته علوم سیاسی

سوابق اجرایی:

- کارشناس شورای فرهنگ عمومی استان

- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد سهرستان نیر

- سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره کل

-  سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل

سوابق آموزشی:

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل( گروه معارف) به مدت 16 سال 

آدرس پست الکترونیکی: matboat.ardebil@farhang.gov.ir