• حوزه مدیریت

 

 

رئیس دفتر : قاسم مظفری                     تلفن   04533232664

        ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات: علی چشمه نور  04533231443داخلی 215 

         کارشناس امور حقوقی :  پرویز بابا نژاد                              04533232664