کارشناس فناوری اطلاعات

روزبه رحمانی

آدرس پست الکترونیکی: it.ardebil@farhang.gov.ir