درباره اداره کلمعاون فرهنگی

معاون فرهنگی وهنری

یاسر محمد پور معاون فرهنگی

عکس محمد پور

رزومه رزومه

 

آدرس پست الکترونیکی : farhangi.ardebil@farhang.gov.ir ;