چاپخانه های استان

چاپخانه های استان اردبیل

ردیف
چاپخانه
فعال
غیرفعال
 
1
استان
148
3
 
2
شهرستان اردبیل
101
 
 
3
پارس اباد
22
 
 
4
شهرستان خلخال
4
 
 
5
سرعین
0
 
 
6
نمین
2
 
 
7
نیر
1
 
 
8
کوثر
0
 
 
9
گرمی
5
3
 
10
بیله سوار
7
 
 
11
مشگین شهر
6