• معاونت هنری وسینمایی

 

 غریب منوچهری معاونت هنری و سینمایی

 

منوچهری