درباره اداره کلمعاون هنری وسینماییاداره امور هنری ، سینمایی و سمعی