تلفن ثابت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

04533232664

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل

آقای سید ناصر اسحاقی 

04533233797

معاون امور اداری و مالی  

آقای حسن اصغر پور شیران

04533230878
سرپرست معاونت اداری مالیآقای مهدی حمیدی

04533230873

معاونت امور فرهنگی 

آقای یاسر محمد پور

332233484 معاونت امور قرآن وعترت آقای مهدی طاهری  

04532523500

رییس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی مشگین­ شهر

آقای محمد رستمی

04532725370

رئیس اداره فرهنگ ­و ارشاد اسلامی پارس­ آباد

آقای غریب  منوچهری

04532923225

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوثر

آقای سعید معصومی

045324224091

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلخال

آقای خرم اشرفی

04532328712

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نمین

آقای رحمان زمانی

04532283724

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیر

آقای ولی عیدی

04532828764

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیله­ سوار

-

04532641333

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمی

آقای نصیرزاده

04532224515
سرپرست انمایندگی فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان سرعین
آقای داریوش سفیدی
04533230874
مدیرروابط عمومی 
آقای سعید نوریان