• عدالت عزت پور مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی:


عدالت عزت پور

 عدالت عزت پور

تحصیلات:

دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه تبریز

سوابق کاری:

مسئول کتابخانه عمومی شهدای آبی بیگلو 92 تا 94

مسئول فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نمین 94 تا 96

سوابق پژوهشی:

کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، انتشارات پردازشگران، تهران، 1389

کتاب ارّان از آغاز تا قرن دوم هجری، انتشارات مورخان، تهران، 1396

کتاب تذکرۀ سعیدیه، انتشارات مورخان، تهران، 1397