تصویرعنوان فایلتوضیح مختصراندازه 
آگهی فراخوان مناقصه شماره ( 2/91) ( یک مرحله ای ) فایل word 170.5 KB
آگهی فراخوان مناقصه شماره ( 2/91) ( یک مرحله ای ) فایل pdf 326.9 KB
ثبت نام در مناقصه
لطفا مشخصات را کامل نمائید
کد اقتصادی *  
نام تامین کننده *  
آدرس *  
شماره تماس *  
شماره تلفن همراه    

* = ضروری