شفاف سازی اطلاعاتساختار و نحوه انتخاب اعضا وتصمیمات کلیه شوراها، کمیسونها و کارگروههای تصمیم گیری در واحدهای مشمول