شفاف سازی اطلاعاتکلیه قوانین، مقررات وانتشار مصوبات وتصمیمات واجدحق وتکلیف عمومی(اعم ازبخشنامه ها، مصوبات شوراها، کارگروه ها، کمیته ها و...)